Múcsony és társult településein Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról

határozat szám: 20/2022 (03.29.)

hatályos

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 30. napján kelt „Szolgáltatási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására Múcsonyban és Társult településein„ tárgyú szerződést az alábbiak szerint módosítja 2022. április 1. napjától:

Szolgáltatási Szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a

A megbízó neve: Múcsony Nagyközség Önkormányzat
Székhely: 3744 Múcsony, Fő u. 2.
Adószám: 15725620- 2- 05
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10653029-49020012
Képviselője: Viszlai Viktor polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

A megbízott neve: SkyMedical Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Lóverseny út 8.1/3.
Cégjegyzék szám: Cg.09-09-016750
Adószám: 14728967-2-09
Számlaszám: 14100213-13386749-02000005
Képviselője: Dr. Kovács Krisztina

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2019.szeptember 1 napján kelt Szolgáltatási szerződésben Megbízó a törvény erejénél fogva kötelező feladata ellátásával,- központi orvosi ügyelet ellátásával 11 társult település közigazgatási területén - megbízta Megbízottat.

2. A szerződés 13. pont 5. mondata az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzatok saját forrásának összege 238.- Ft/Fő/hó, mely forrást az önkormányzatok évente emelik.

3. A szolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Jelen szerződés módosítása elválaszthatatlan részét képezi az eredeti Szolgáltatási Szerződésnek.

4. Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben hagyólag aláírják. Jelen szerződés két példányban készült.

Múcsony, 2022. .... .....

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat érintett részére történő kézbesítéséről gondoskodjon.

felelős: polgármester
határidő: 2022.04.01.